Bijzondere Voorwaarden Kinderkamp Skouras – Chalkidiki 3P Travel


Laatste aanpassing: 18/04/2016


De Algemene Reisvoorwaarden, gebaseerd op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen v.z.w., worden uitgebreid met huidige Bijzondere Voorwaarden, dewelke specifiek zijn voor de kinderkampen Skouras – Chalkidiki, in samenwerking met Mouzenidis Travel - EllinCamp, een onderneming onder Grieks recht.


“Deelnemer” verwijst in deze “Bijzondere Voorwaarden” naar het kind, tussen 6 en 16 jaar, dat deelneemt aan een Kinderkamp Skouras – Chalkidiki en waarvoor alle administratieve handelingen door de ouders of wettelijke voogd dienen te worden bewerkstelligd.

ARTIKEL 1 - VEREISTE VOOR DEELNAME 


1. De minimumleeftijd op het tijdstip van deelname aan een kinderkamp is 6 jaar en de maximumleeftijd 16 jaar.

2. De specifieke leeftijdsvereiste voor elk kinderkamp staat vermeld bij de informatie over het kinderkamp.

3. 3P Travel houdt zich het recht voor om, indien nodig, een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het kinderkamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd(bij voorbeeld door gebruik van alcoholische dranken of even welke soort van drugs, discriminatie en pesterijen van andere deelnemers van de kamp of het personeel, vrijwillig verlaten het kamp zonder toezicht en toestemming van de ouders, begeleiders of opvoeders ...), zullen de ouders of wettelijke voogd hiervan op de hoogte worden gesteld. Het bedrag, overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, zal na afloop van het geboekte kinderkamp, NIET terugbetaald worden.

ARTIKEL 2  - INSCHRIJVING


1. De inschrijving dient te gebeuren aan de hand van het online inschrijvingsformulier. Dit formulier dient volledig te worden

    ingevuld om geldig te zijn. Enkel de ouders van het kind of de wettelijke voogd kunnen het inschrijvingsformulier invullen.

2. De inschrijving is definitief wanneer het voorschot (50% of het totale bedrag) wordt betaald met een minimum van 100 euro per dossier.

3. Wanneer we het volledig ingevulde inschrijvingsformulier en het voorschot hebben ontvangen, sturen wij u een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail bevat tevens een samenvatting van de boekingsinformatie. Indien u geen e-mail heeft ontvangen, is de boeking niet definitief.

Het resterende saldo van de boeking dient uiterlijk 30 kalenderdagen voor het vertrek te worden betaald. Wanneer het saldo niet binnen de voornoemde periode wordt voldaan, zullen de tarieven van annulering, bepaald in artikel 6 van toepassing zijn. Wanneer het kinderkamp minder dan 30 kalenderdagen voor het vertrek wordt geboekt, dient het volledige saldo op datum van de boeking te worden voldaan.

4. Wanneer zich voor een bepaald kinderkamp een overboeking is, zal de datum van de volstorting van het saldo bij de bank het criterium zijn, niet de datum vermeld op het inschrijvingsformulier.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN

1. De prijzen op de website worden berekend op basis van de brandstofprijzen, tarieven en wisselkoersen die op de datum van publicatie van het aanbod van toepassing zijn. 3P Travel behoudt zich het recht voor mogelijk vergissingen en fouten te verbeteren, voor zover de wijzigingen voor het sluiten van de overeenkomst ter kennis worden gebracht van de reiziger.

De volgende zaken zijn in de prijs inbegrepen:


     - het verblijf in een hut samen met andere kinderen en 1 begeleider;


     - volpension;


     - de diensten van de vertegenwoordiger ter plaatse;


     - de bijdrage voor de garantiefondsverzekering;


     - de BTW volgens de gekende aanslagvoeten;


     - administratiekosten € 25 per dossier;


     - aflevering van reisdocumenten per email

2. De volgende zaken zijn NIET in de prijs inbegrepen: 

 - de reiskosten en de transferkosten van de luchthaven naar het kampterrein;


 - de kosten voor reispasport, visum, inentingen en andere formaliteiten;

 - facultatieve Engelse les;


 - de dranken, tenzij anders vermeld;


 - de persoonlijke uitgaven;


 - de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan in het programma;


 - de reis- en bijstandverzekering;


 - de annuleringsverzekering;


Deze prijzen zijn evenwel te verkrijgen op aanvraag.

3 . Extra kosten

Voor uitzonderlijke dossiertypes worden extra kosten aangerekend. Een (niet beperkend) overzicht:
- aflevering van reisdocumenten per post - gewone zending - (tot 30 dagen voor afreis): € 10 per dossier.
- aflevering van reisdocumenten per post - aangetekende zending - (van 29 dagen tot 3 werkdagen voor afreis): € 20 per dossier.
- afhaling van reisdocumenten op afspraak bij kantoor van 3P-Travel: € 10 per dossier.

ARTIKEL 4  - REISDUUR EN PROGRAMMA


1. De Deelnemer en aldus de ouders of wettelijke voogd, dient kennis te nemen van de gedetailleerde omschrijving van het kinderkamp en andere belangrijke aanwijzingen zoals vermeld bij de kinderkampinformatie.

2. Vermelde dagdagelijkse programma’s zijn indicatief. De ouders of wettelijke voogd houden er in alle omstandigheden rekening mee dat het programma kan wijzigen.

3. De Deelnemers dienen alle afspraken na te komen. De Deelnemer dient op de afgesproken tijd en plaats worden gebracht door zijn of haar ouders of wettelijke voogd, tenzij hieromtrent voor het vertrek een andere regeling werd afgesproken.

4. De ouders of wettelijke voogd zijn verantwoordelijk voor de afhaling van zijn / haar Deelnemer op de afgesproken tijd en plaats, tenzij hieromtrent een andere regeling werd afgesproken.

5. Het is enkel toegelaten een Deelnemer uit het kamp te halen mits voorlegging van een paspoort of identiteitskaart van de ouders of wettelijke voogd, of van een schriftelijke toestemming van de ouders aan de derde, die gecertificeerd is door een notaris.

ARTIKEL 5 - HET KINDERKAMP

1. De ouders of de wettelijke voogd van de Deelnemer bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de indeling van het kinderkamp, haar faciliteiten en de gevraagde participatie van de Deelnemer. De faciliteiten kunnen, naar gelang leeftijd en beschikbaarheid, variëren. 
2. De Deelnemer mag het kinderkamp niet verlaten zonder begeleiding.

3. De ouders of wettelijke voogd van de Deelnemer zijn verantwoordelijk om de Deelnemer te voorzien van de gevraagde bagage.

4. Belangrijke informatie aangaande voeding, allergieën, psychologische problemen alsook fysieke problemen dewelke kunnen leiden tot een verminderde participatie, en alle andere informatie dewelke relevant is voor de begeleiding van de Deelnemer, dienen op voorhand te worden meegedeeld.

5. Roken is strikt verboden voor begeleiders en Deelnemers. Een Deelnemer die zich niet houdt aan deze regel, kan worden gevraagd vroegtijdig zijn of haar deelname te stoppen. De ouders of wettelijke voogd worden hiervan op de hoogte gebracht.

6. De ouders of wettelijke voogd erkennen dat er foto’s kunnen genomen worden van de Deelnemers tijdens sommige activiteiten. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en andere publicitaire doeleinden. De ouders of wettelijke voogd hebben het recht zich te verzetten tegen het gebruik van een foto van hun kind. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan 3P- Travel per e-mail naar_info@3ptravel.be of per post naar Belgie, 8553 Otegem, Maurice Decraenestraat 8.

ARTIKEL 6 - ANNULERING EN WIJZIGING DOOR DE DEELNEMER


1. Elke wijziging dient schriftelijk gemeld te worden aan 3P Travel via volgend adres: per e-mail naar info@3ptravel.be of per post: Belgie, 8553 Otegem, Maurice Decraenestraat 8

2. Elke annulering dient schriftelijk en per aangetekende brief gemeld te worden aan 3P Travel via volgend adres: Belgie, 8553 Otegem, Maurice Decraenestraat 8


3. Bij wijzigingen aan de boeking worden administratieve kosten aangerekend.

Alle wijzigingen van de naam van de Deelnemer, adres, aantal nachten, datum vertrek- of terugreis, worden in de mate van het mogelijke aanvaard mist betaling van onderstaande administratiekosten:


- Tot 31 dagen voor afreis: 25 € per persoon
- Vanaf 30 dagen tot 22 dagen voor afreis: 50 € per persoon
- Vanaf 21 dagen voor afreis: zie punt 4 van dit artikel inzake de annulering.

4. Bij annulering van de boeking worden annuleringskosten aangerekend

- Tot 60 dagen voor de afreis: 10% van de volledige reissom + administratiekosten van 25 € per persoon, met een minimum van 100 euro per dossier
- Vanaf 59 tot 31 dagen voor de afreis: 30% van de volledige reissom + administratiekosten van 25 € per persoon, met een minimum van 100 euro per dossier
- Vanaf 30 dagen tot 22 dagen voor de afreis: 50% van de volledige reissom + administratiekosten van 25 € per persoon, met een minimum van 100 euro per dossier 
- Vanaf 21 dagen voor de afreis en in geval van een niet-opdagen: 100% annuleringskosten. De volledige reissom dient dus te worden betaald.

5. Voor de vaststelling van bovenvermelde kosten, wordt de datum waarop 3P Travel op de hoogte werd gesteld van de wijziging / annulering( datum van de verzending van e-mail of de datum van de poststempel die geldt als bewijs), in rekening genomen.

Wijzigen en annuleren kan enkel op werkdagen tijdens de kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur). Een wijziging / annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld op de eerstvolgende werkdag.

De kosten kunnen evenwel nooit meer bedragen dan de kosten van de totale reissom.

6. Bij annulering van vervoer dat afzonderlijk van het kinderkamp werd geboekt, gelden de annuleringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, ook al zijn deze afwijkend van de annuleringsvoorwaarden in deze huidige Bijzondere Voorwaarden.

ARTIKEL  7 - AANSPRAKELIJKHEID


1.  3P Travel en de lokale organisatie Mouzenidis Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en / of schade aan voorwerpen dewelke de Deelnemer zelf heeft meegebracht.

2. 3P Travel en de lokale organisatie Mouzenidis Travel zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de begeleiding is uitgegaan van door de ouders of wettelijke voogd onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de begeleiding kenbaar behoorde te zijn.

3. Verzekeringen: u krijgt de keuze bij uw boeking een verzekering toe te voegen. 3P Travel raadt dit ten zeerste aan daar deze niet tussenkomt in geval van schade. 

4. De ouders of wettelijke voogd van de Deelnemer moet bij inschrijving de naamsgegevens doorgeven zoals die vermeld staan op zijn officiële identiteitsdocumenten. Indien een fout leidt tot bijkomende kosten (ticket, visum) zijn deze ten laste van de ouders of wettelijke voogd van de Deelnemer.


5. De ouders of wettelijke voogd dient te zorgen voor een geldige  identiteitskaart, internationale reispas en eventuele visumverplichtingen voor de Deelnemer.


6. De ouders of wettelijke voogd dient in te staan voor eventuele inentingen voor de Deelnemer .


7. De ouders of wettelijke voogd dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de ouders of wettelijke voogd van de Deelnemer .


8. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulatie van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De hiermee gepaard gaande  kosten zijn voor rekening van de ouders of wettelijke voogd van de Deelnemer.


9.  Evenmin zullen de reisorganisator noch de touroperator aansprakelijk zijn
voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de Deelnemer niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn dan voor rekening van de ouders of wettelijke voogd van de Deelnemer.


ARTIKEL 8  - INFORMERINGSPLICHT


De ouders of wettelijke voogd  worden verzocht kennis te nemen van belangwekkende inlichtingen betreffende diverse aspecten van hun vakantie. De onderscheiden rubrieken zijn opgenomen in de tekst 'Belangrijke informatie'.