Algemene Voorwaarden 3P Travel       Geschillencommissie Reizen 

Inhoudsopgave                                                                                                                                    

Laatste aanpassing: 18 april 2016

           

                                                                            

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

3P Travel – Perfect Propere Plaats
Maurice Decraenestraat 8
8553 Otegem

E-mailadres: info@3ptravel.be
Telefoonnummer: +3256/77.31.83
Ondernemingsnummer: 0884.834.4933P Travel organiseert reizen naar het buitenland en ageert als reisorganisator en reisbemiddelaar (hierna ‘ons’ of ‘wij’). Het aanbod bestaat uit:

  • Kinderkampen in het buitenland
  • Hotelaccommodaties (enkel hotel)
  • Reizen met het doel vastgoed te bezichtigen in het buitenland
  • Reispakketten samengesteld en aangeboden door andere erkende touroperators in België en buitenland (hotel + vliegtuig, hotel + transfer + vliegtuig + excursies in het buitenland).

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.
Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

2. Deze Algemene Voorwaarden respecteren de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie reizen en bieden dezelfde garanties. Deze Algemene Voorwaarden werden naar het model van voornoemde Algemene Reisvoorwaarden opgesteld.

3. Het aanbod is enkel geldig in België. Voor alle andere landen is de bestelling op aanvraag. Als je een adres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

4. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
Inschrijvingen voor kinderkampen in het buitenland, dienen door de ouders of de wettelijke voogd te worden gedaan. Inschrijvingen door het kind zelf worden geweigerd.

5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

6. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

7. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn ook bijkomende Bijzondere Voorwaarden van toepassing. Bovenstaande geldt ook voor die Bijzondere Voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die Bijzondere Voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 Ons Aanbod en jouw bestelling

1. We zijn gebonden door het aanbod op onze website of door de brochure door ons uitgegeven, behoudens:

  • Het geval dat wijzigingen in bepaalde gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; hiervan wordt uitdrukkelijk melding gemaakt in de brochure. We behoudt zich het recht alle fouten te corrigeren. Ondanks alle aandacht die wij besteed hebben aan de opmaak van deze brochure of website, is het mogelijk dat er een drukfout is binnengeslopen. Laat dus steeds prijzen en extra diensten bevestigen.
  • Het geval van onderling afgesproken wijzigingen tussen ons en de reiziger.

We kunnen voor bepaalde en / of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van onze reispromoties schrappen.

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk ons aanbod en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden reis- en excursiebestemmingen. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3. Om een hotel, reis of kinderkamp te boeken, dien je een persoonlijke account aan te maken. Uw e-mail adres, achternaam, voornaam, geboortedatum, standaard factuur en afleveradressen, telefoon en mobilenummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een geldige boeking.

Vooraleer je kan boeken, krijg je een samenvatting van de door jou gekozen formule. Vervolgens vragen we jou om een account te maken of in te loggen indien je reeds een account hebt aangemaakt. Bij de boeking dien je tevens een geografisch adres op te geven. We sturen naar dit opgegeven adres de noodzakelijke reisdocumenten. Als laatste stap dien je over te gaan tot de betaling van de reis (zie punt 8.).

4. Je boeking is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingswijzen zoals Visa, MasterCard, Pay Pal, overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

5. We houden ons steeds aan de wettelijke modaliteiten inzake de bestellingsbevestiging.

6. Indien de reiziger geen bestellingsbevestiging ontvangt, mag hij ervan uitgaan dat de reis, het hotel of het kinderkamp niet werd geboekt. De reiziger heeft in dit geval recht op een terugbetaling van de reeds betaalde sommen.

7. Om een reis, een hotel of kinderkamp te boeken, dien je een persoonlijke account aan te maken. Hierbij dienen volgende gegevens te worden opgegeven. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een geldige boeking.

8. Kies de gewenste aanbieding. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze Algemene en Bijzondere Voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “hotel boeken”, “reis boeken” of “kinderkamp boeken”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht van 14 dagen bij een verkoop op afstand geldt niet voor diensten betreffende logies, vervoer het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding. Artikel 47, Boek VI, Wetboek Economisch Recht is niet van toepassing. Je kan dus niet kosteloos afzien van jouw boeking.
Voor de annuleringsmodaliteiten van een boeking zie artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 De prijs

1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Kosten zoals de toeristentaks en kuuroordinzameling moeten ter plaatse betaald worden. Deze zijn dus niet inbegrepen.

3. De prijs die vermeldt staat op de bestellingsbevestiging, kan niet worden herzien tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precies berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstoffen en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Er moet dan wel aan de voorwaarden worden voldaan dat bedoelde wijzigingen alsook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

4. De prijs die vermeldt staat op de bestellingsbevestiging zal in geen geval verhoogd worden binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrekt voorafgaan.

5. Wanneer de verhoging 10% van de totaalprijs overstijg, kan je als reiziger het contract met ons verbreken zonder hiervoor een vergoeding te moeten betalen. Je hebt dan recht op een onmiddellijke terugbetaling van al de reeds aan ons betaalde sommen. Terugbetaling gebeurt op het bij de bestelling gebruikte rekeningnummer.

Artikel 6 Betaling

1. Om je reis te boeken, dien je een voorschot op de te betalen reissom te betalen. Dit bedrag wordt in de Bijzondere Reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien je nalaat het voorschot te betalen, stellen we je hiervoor in gebreke. Indien je alsnog nalaat het voorschot te betalen, behouden we ons het recht de overeenkomst met jou van rechtswege te beëindigen, waarbij de kosten ten laste van jou zijn.

3. Indien je de bestellingsbevestiging en/of reisdocumenten hebt ontvangen, dien je de volledige reissom uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum te betalen, tenzij we dit anders vermelden.

4. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

5. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd.
Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 Overdraagbaarheid van de boeking en andere wijzigingen

1. Je kan, vóór aanvang van de reis, je reis overdragen aan een derde. Deze derde moet voldoen aan alle voorwaarden van het overeengekomen contract. Je dient ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen via volgend adres: Maurice Decraenestraat 8, 8553 Otegem of info@3ptravel.be. Je draagt hiervan zelf de verantwoordelijkheid.

2. Een laattijdige overdracht wordt niet aanvaard. De overdracht dient hoe dan ook 14 werkdagen voor de effectieve aanvangsdatum van het betrokken kinderkamp, de reis of het verblijf in het hotel worden overgedragen. Overdrachten worden niet behandeld gedurende het weekend.

3. Jij als overdrager en de derde (overnemer) zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. Indien de overnemer dus op het laatste moment afhaakt, kunnen we jou alsnog aanspreken om de totale som te betalen.

4. Indien je andere wijzigingen aan de reeds geboekte reis wil doorvoeren, kunnen we je hiervoor de nodige kosten aanrekenen.

Artikel 8 Wijzigingen vóór het vertrek

1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, brengen we je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. We zullen je in dit geval tevens inlichten over de mogelijkheid het contract kosteloos te verbreken, tenzij je de wijzigingen hebt aanvaard.

2. Je dient zo snel mogelijk te bevestigen of je al dan niet akkoord gaat met mogelijke wijzigingen. Jouw beslissing dient in elk geval vóór de afreis genomen te worden en ons ter kennis worden gebracht.

3. Indien je de wijzigingen hebt aanvaard, sturen we je een nieuwe bestellingsbevestiging met de nieuwe reismodaliteiten en een vermelding van de invloed daarvan op de prijs.

Artikel 9 Annulering van de reis

1. Indien we voor de aanvang van de reis, het contract met jou verbreken wegens een omstandigheid die niet door jou werd veroorzaakt, heb je de keuze tussen:

  • Ofwel kan je een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit aanvaarden, zonder dat je hiervoor een supplement moet betalen. Indien de reis van mindere kwaliteit is, zullen we jou het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
  • Ofwel kan je de terugbetaling vragen, van alle op grond van het contract reeds betaalde sommen.

2. Je kan in bovenstaand geval eveneens aanspraken maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, behoudens:

  • We de reis annuleren omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt. Je wordt hiervan minimum 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum schriftelijk op de hoogte gebracht.
  • We de reis ingevolge van overmacht moeten annuleren (overboeken niet inbegrepen). Er is sprake van overmacht wanneer abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze wil en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

3. Je kan zelf te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Hiervoor dien je evenwel de schade te vergoeden die we lijden ten gevolge van de verbreking. De vergoeding wordt bepaald in de Bijzondere Voorwaarden maar kan ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 10 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. We hopen natuurlijk dat de reis altijd naar behoren verloopt en alle modaliteiten worden uitgevoerd. Het kan evenwel gebeuren dat er, omwille van bepaalde omstandigheden, een deel van de reis niet kan worden uitgevoerd. In dit geval zullen we alle nodige maatregelen treffen zodat we jou passende en kosteloze alternatieven kunnen aanbieden zodat je reis zonder verder oponthoud kan worden verdergezet.

2. Indien er een verschil is met de oorspronkelijke reisplanning, stellen we je schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien een alternatieve regeling onmogelijk blijkt te zijn of indien je de alternatieven om grondige redenen niet aanvaardt, zullen we je een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat je terugbrengt naar de plaats van het vertrek en, in voorkomend geval, je schadeloos stellen.

4. Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassingen op boekingen gedaan via websites waarnaar via onze website wordt verwezen. De boeking van deze diensten, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de aangegeven dienstverlener.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. We zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeachte of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de boekingen van huurauto’s, vliegtuigtickets of parking, gedaan via websites waarnaar via onze website wordt verwezen. De boeking van deze diensten valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de aangegeven dienstverlener.

3. We zijn voor daden van nalatigheid van onze vertegenwoordigers of aangestelden, in de uitoefening van hun functie, verantwoordelijk. Ook voor onze eigen nalatigheid en voor onze eigen daden nemen we de nodige aansprakelijkheid op.

4. Indien er een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt onze aansprakelijkheid overeenkomstig dit verdrag uitgesloten of beperkt.

5. Voor zover we niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verlenen, wordt onze aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
Voor het overige zijn artikel 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

6. Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelde en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 13 Verzoeningsprocedure

1. Ingeval van een betwisting, dienen we eerst onderling een minnelijke regeling proberen te bewerkstelligen.

2. Indien een minnelijke regeling na 3 maanden nog steeds zonder resultaat is, dan kan jij alsook wij aan de Cel Verzoening van de VZW Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Hiermee dienen beide partijen in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

4. Overeenkomst de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Contactgegevens van de “Cel Verzoening”:
Telefoon: 02/277.61.80
Fax: 02/277.91.00
E-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 14 Klachtenregeling en geschillen

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je –
Vóór de afreis:
Je kan ons contacteren via info@3ptravel.be . We doen er alles aan om je klacht binnen de 14 werkdagen te behandelen.

Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar per aangetekend schrijven naar Maurice Decraenestraat 8, 8553 Otegem, Belgie of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

3. Naast onze eigen klachtenprocedure, kan u vanaf 1 juni 2015 voor buitengerechtelijke consumentengeschillen terecht bij de Consumentenombudsdienst (COD). Deze dienst kan u in de eerste plaats informatie verschaffen over uw rechten als consument.
Indien u klachten heeft, kan u hiervoor ook bij de COD terecht. De COD zal uw klacht analyseren om deze vervolgens aan het bevoegde bemiddelingsorgaan door te geven.
Bij onderstaande geschillencommissie kan u rechtstreeks of na doorverwijzing door de COD terecht kan met uw sectorspecifieke klachten:

Geschillencommissie Reizen
Vooruitgangstraat 50
Kantoor 2B05
1210 Brussel
http://www.clv-gr.be/

Cel ARBITRAGE
Tel: 02 277 61 15
Fax: 02 277 91 00
Cvl.gr@skynet.be

Cel VERZOENING (zie artikel 13)
Tel: 02 277 61 80
Fax: 02 277 91 00
Verzoening.gr@skynet.be
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr